ردیف نام استاندارد کد استاندارد (دریافت فایل)
1
قناد
751220670330001
2
نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی
751220680060001
4 متصدی کافی شاپ 513220670450002
5 شکلات ساز 751220670360001