بدون شک اتکای به منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در تولید علم و فناوری  که از الزامات دستیابی به چشم انداز افق 1404 شمرده می شود بر کسی پوشیده نیست.

در همین راستا صاحبنظران بر نقش آموزش های مهارتی به ویژه آموزش فنی و حرف ه­ای در توسعه اجتماعی و اقتصادی  بیش از پیش اصرار می ورزند. اما باید توجه داشت که تحولات فناوری و نیازهای بازار کار بر آموزش­های فنی و حرفه­ای  اثر مستقیم گذاشته  و هر روز ابعاد جدیدی را در اجرای این نوع آموزش ها مطرح می نماید.

نقش و اهمیت ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا­ی شان و منزلت گواهینامه های سازمان امری اساسی و کلیدی است که لزوم داشتن برنامه ای جامع، سنجیده، کار آمد و به روز را در حوزه­ ی ارزشیابی مهارت سازمان می طلبد.

لذا به منظور تحقق این مهم با عنایت به سیاست بازنگری، اصلاح، توسعه و بهینه سازی الگوهای ارزشیابی مهارت از سند راهبردی مهارت و فن آوری سازمان، برنامه های عملیاتی حوزه­ ی ارزشیابی با نگاه ملی و بین المللی مبتنی بر کار آمدی، روز آمد بودن و سرعت در ارائه­ ی خدمات به  ذینفعان درونی و بیرونی تدوین شده است.

برنامه دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای بر اساس جهش تولید

 

محتوای آموزشی

محتوای آموزشی استاندارد آزمونگری                     دریافت فایل

محتوای آموزشی آزمونهای راهداری و حمل و نقل جاده ای

محتوای عمومی بدو مسافری                                                دریافت فایل

محتوای تخصصی بدو مسافری                                               دریافت فایل

محتوای عمومی بدو کالا                                                      دریافت فایل

محتوای تخصصی بدو کالا                                                    دریافت فایل

لینک فیلم های آموزشی                                                دریافت فایل

 

 

 

 

اطلاعیه

لغو محدودیت معرفی به آزمون