بدون شک اتکای به منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در تولید علم و فناوری  که از الزامات دستیابی به چشم انداز افق 1404 شمرده می شود بر کسی پوشیده نیست.

در همین راستا صاحبنظران بر نقش آموزش های مهارتی به ویژه آموزش فنی و حرف ه­ای در توسعه اجتماعی و اقتصادی  بیش از پیش اصرار می ورزند. اما باید توجه داشت که تحولات فناوری و نیازهای بازار کار بر آموزش­های فنی و حرفه­ای  اثر مستقیم گذاشته  و هر روز ابعاد جدیدی را در اجرای این نوع آموزش ها مطرح می نماید.

نقش و اهمیت ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا­ی شان و منزلت گواهینامه های سازمان امری اساسی و کلیدی است که لزوم داشتن برنامه ای جامع، سنجیده، کار آمد و به روز را در حوزه­ ی ارزشیابی مهارت سازمان می طلبد.

لذا به منظور تحقق این مهم با عنایت به سیاست بازنگری، اصلاح، توسعه و بهینه سازی الگوهای ارزشیابی مهارت از سند راهبردی مهارت و فن آوری سازمان، برنامه های عملیاتی حوزه­ ی ارزشیابی با نگاه ملی و بین المللی مبتنی بر کار آمدی، روز آمد بودن و سرعت در ارائه­ ی خدمات به  ذینفعان درونی و بیرونی تدوین شده است.

برنامه دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای بر اساس جهش تولید

 

اطلاعیه

لغو محدودیت معرفی به آزمون