اطلاعیه:   به دلیل شیوع کرونا و مسئولیتهای ایجاد شده آزمونهای هماهنگ تا 5 روز بعد از تاریخ آزمون مندرج به صورت شناور قابل حوزه بندی می باشد لازم به ذکر است جهت برنامه ریزی تدابیر لازم در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی دیده شود.
 
 
برای دریافت جدول زمان بندی فرایند آزمون ها در سال 99به لینک زیر مراجعه نمایید:
 
 
     برنامه زمان بندی آزمون فوق العاده مهارت آموختگان در سال 1400                           دریافت فایل
      برنامه زمان بندی آزمونهای ادواری سال1400                                                      دریافت فایل
      برنامه زمان بندی آزمونهای صنعت ساختمان و تفاهم نامه سال1400                       دریافت فایل
     برنامه زمان بندی آزمون های مرحله دوم ادواری سال 1400                                    دریافت فایل