.


غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
•شماره مستقیم
02166583504
02166583505
•دورنگار
02166583503


.


امیر میمنت آبادی
معاون توسعه 
مديريت و منابع
•شماره مستقیم
02166583521
02166583522
•دورنگار
02166583520


محمدرضا شاه پسند
معاون آموزش
•شماره مستقیم
02166583612
•دورنگار
02166583513


علی حسین شهریور
 معاون پژوهش، 
برنامه ریزی و سنجش مهارت
•شماره مستقیم
02166583510
•دورنگار
02166583669


سید مازیار علوی
مدیرکل دفتر ریاست 
حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل
•شماره مستقیم
02166583501
•دورنگار
02166583503


محمدجواد جامه بزرگی
مدیر دفتر مرکزی حراست
•شماره مستقیم
02166583540
02166583541
•دورنگار
02166583530


مصطفی عبدی
سرپرست دفتر هسته مرکزی گزینش
•شماره مستقیم
02166583647
02166583648
•دورنگار
02166583649


عزت اله اردشیری
مديرکل دفتر بازرسی
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
•شماره مستقیم
02166944118
•دورنگار


رضا باجولوند
رئیس مرکز تربیت مربی
 و پژوهش های فنی و حرفه ای
•شماره مستقیم
02632507735
•دورنگار
02632519611


آرش بهرامي
مديرکل دفتر توسعه فنآوري هاي
 نوین آموزشي
•شماره مستقیم
02166583574
•دورنگار
02166583675 


محمدهادی حبیبی ماچیانی
 مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد
 و مشارکت های مردمی
•شماره مستقیم
02166583612
02166583613
•دورنگار
02166583614


علیرضا طاهرپور شلمانی
مدیرکل دفتر نظارت 
بهسازی و هدایت شغلی
•شماره مستقیم
02166583523
02166583524
•دورنگار
02166583526


رامین رضایی
مدیر کل دفتر راهبري اجراي آموزش 
•شماره مستقیم
02166583545
02166583546
•دورنگار
02166583547


احمد مرادی
ذی حساب و مديركل امور مالي
•شماره مستقیم
02166583550
•دورنگار
02166583549


علی فروزش
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی
•شماره مستقیم
02166583566
•دورنگار
02166583564


داود ناصری امید
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی
•شماره مستقیم
02166583616
02166583617
•دورنگار
02166583615


سید جمیل احمدی
سرپرست دفتر پژوهش،طرح و برنامه ريزي درسی
•شماره مستقیم
02166583628
•دورنگار
02166583658


رضا احمدی زلتی
مديركل دفتر سنجش مهارت 
و صلاحیت حرفه ای
•شماره مستقیم
02166583615
•دورنگار
02166583615


مهدی دارایی
مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت
•شماره مستقیم
02166583619
•دورنگار
02166583620


محمد راه انداز
معاون روابط عمومی و امور بین الملل
•شماره مستقیم
02166583609
02166583610
•دورنگار
02166583608