1-تاثیر ارزشیابی تکوینی بر یادگیری کارآموزان حرفه رایانه کار ICDL درجه دو آموزشگاه های استان کردستان    دریافت فایل

2- مفهوم شناسی ارزشیابی و تفاوت آن با سایر مفاهیم       دریافت فایل

3- ضرورت ارزشیابی تکوینی در نظام آموزشی    دریافت فایل

4- نظام ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان و مدیران      دریافت فایل

5- فرایند ارزشیابی برنامه های درسی     دریافت فایل 

6- توصیه هایی برای آزمونگران آموزش های فنی و حرفه ای   دریافت فایل

7- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون های فنی و حرفه ای    دریافت فایل

8- کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی و حرفه ای   دریافت فایل

9-  Qualitive Evaluation Checklist       دریافت فایل

10- Assessing and Evaluating Student Learning       دریافت فایل

11-Evaluating E-learning          دریافت فایل

12- Evaluation for Strategic Learning    دریافت فایل

13- evaluation of training and learning   دریافت فایل