برای دریافت استانداردهای مرتبط با ارزشیابی مهارت روی لینک های ذیل کلیک نمایید.

   دانلود : مراقبت_از_حوزه_آزمون.pdf           حجم فایل 506 KB
   دانلود : مدیریت_حوزه_آزمون.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : استاندارد_آموزش_شایستگی_آزمونگری.pdf           حجم فایل 513 KB