برای دریافت دستورالعمل و فرم های نحوه صدور تايیديه اصالت گواهي نامه های مهارت به لینک های ذیل مراجعه نمایید.

   دانلود : دستورالعمل صدور تايیديه اصالت گواهي نامه.pdf           حجم فایل 604 KB
   دانلود : مراحل اجرایی احراز اصالت گواهی نامه جهت ترجمه.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : لیست مترجمین معرفی شده قوه قضائیه.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود : فرم نامه مترجم رسمی به اداره کل.doc           حجم فایل 43 KB
   دانلود : فرم نامه اداره کل به مترجم رسمی.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم درخواست بررسي اصالت گواهينامه مهارت.doc           حجم فایل 44 KB