محتوای آموزشی استاندارد آزمونگری                    دریافت فایل

محتوای آموزشی آزمونهای راهداری و حمل و نقل جاده ای

محتوای عمومی بدو مسافری                                                 دریافت فایل

محتوای تخصصی بدو مسافری                                               دریافت فایل

محتوای عمومی بدو کالا                                                      دریافت فایل

محتوای تخصصی بدو کالا                                                    دریافت فایل

لینک فیلم های آموزشی                                                  دریافت فایل

جهت دریافت فیلم آموزشی نحوه تدوین پروژه عملی به آدرس مقابل هر قسمت مراجعه نمایید.

(با توجه به حجم فیلم ها امکان لینک مستقیم وجود ندارد )

ü       قسمت اول         .............. مقدمه                    portaltvto.com/dnld/azmoon/1.mp4          

ü       قسمت دوم         .............. تعاریف                   portaltvto.com/dnld/azmoon/2.mp4          

ü       قسمت سوم        .............. بودجه بندی           portaltvto.com/dnld/azmoon/3.mp4          

ü       قسمت چهارم     .............. نحوه دسترسی به استانداردهای آموزشی    portaltvto.com/dnld/azmoon/4.mp4          

ü       قسمت پنجم       .............. مشخصات استانداردهای آموزشی               portaltvto.com/dnld/azmoon/5.mp4          

ü       قسمت ششم       .............. مشخصات استانداردهای سند حرفه          portaltvto.com/dnld/azmoon/6.mp4          

ü       قسمت هفتم        .............. بررسی متون استاندارد آموزشی               portaltvto.com/dnld/azmoon/7.mp4          

ü       قسمت هشتم      ..............  بررسی جداول پروژه عملی (1)                 portaltvto.com/dnld/azmoon/8.mp4          

ü       قسمت نهم          ..............  بررسی جداول پروژه عملی (2)                 portaltvto.com/dnld/azmoon/9.mp4              

ü       قسمت دهم         ..............  بررسی جداول پروژه عملی (5 و6)            portaltvto.com/dnld/azmoon/10.mp4          

ü        قسمت یازدهم     ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 8 و9و 10)               portaltvto.com/dnld/azmoon/11.mp4          

ü        قسمت دوازدهم   ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 12 و 13 و 14)        portaltvto.com/dnld/azmoon/12.mp4          

ü        قسمت سیزدهم    ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 11)

ü        قسمت چهاردهم    ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 16)

عناوین استانداردهای حوزه سنجش

   دانلود : مراقبت_از_حوزه_آزمون.pdf           حجم فایل 506 KB
   دانلود : مدیریت_حوزه_آزمون.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : استاندارد_آموزش_شایستگی_آزمونگری.pdf           حجم فایل 513 KB