ردیف نام استاندارد کد استاندارد (دریافت فایل)
1
قناد
751220670330001
2
نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی
751220680060001