ردیف نام استاندارد کد استاندارد(دریافت فایل)
1 ریخته گری درجه1 3 / 2 / 1 / 13 /24 --1
2 ریخته گری درجه 2 3 / 2  / 13 / 24 --1