ردیف نام استاندارد کد استاندارد (دریافت فایل)
1  حسابداری صنعتی درجه 2                                                         3/2/12/1-10                               
2 حسابداری عمومی مقدماتی(همه کدها)

431120450010001

1-10/15/2/5

3 حسابداری عمومی تکمیلی 1-10/15/1/3/1
4 رایانه کار حسایداری مالی

5/1/18/10-1