ردیف نام استاندارد کد استاندارد(دریافت فایل)
1
برنامه ریز امور اقتصاد – اجتماعی خانواده
532220490010001
2
پداگوژی
235140490010012
3
تندخوان
441920490010001
4 مربی مهد کودک 234140490010002
5 مدیر مهد کودک 234240490010001