ردیف نام استاندارد کد استاندارد(دریافت فایل)
1
مراقب امور سلامت و بهداشت خانواده
532220470010001
2
کاربر ماساژ
325530470010001
3
ماساژ سنگ
325530470010031
4
ماساژ سوئدی
325530470010041
5
ماساژ آروماتراپی
325530470010051
6
ماساژ تای
325530470010071
7
ماساژ شمع
325530470010091
8
کمپرس گیاهی/
325530470010101
9
ماساژ شیاتسو (فشاری)
325530470010021
10 ماساژ رفلکسولوژی 325530470010081