ردیف نام حرفه کد استاندارد (دریافت فایل)
1
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(همه کدها)
511320550080001 
5-91/36/1/3
5-91/36/1/2
2
راهنمای گردشگری فرهنگی (همه کدها)
511320550020001 
5-91/5/1/3
3
راهنمای گردشگری سلامت (همه کدها)
511320550010001 
0-91/37/1/1
4 راهنمای عمومی گردشگری 
511320550100001

5-91/33/1/3

5 راهنمای موزه (همه کدها)

 

91-5/30/1/1

91-5/30/1/3

511320550070001