جدول تطبیق محتوای استاندارد /بروز رسانی 3/10/1398                                     دریافت فایل

جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش آموزش و پرورش                              دریافت فایل

فرایندهای اجرایی آزمون کارآموزان سازمان آموزش و پرورش استثنایی                    دریافت فایل

دستورالعمل تمدید گواهینامه یا صدور المثنی                                                   دریافت فایل

دستورالعمل شرح وظایف کلیدی عوامل آزمونی استان ها                                         دریافت فایل

کلیات اصول اجرایی آزمون های کتبی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور             دریافت فایل

دستور العمل صدور تاییدیه اصالت گواهی نامه                                                     دریافت فایل

دستور العمل تشکیل قطب های اجرایی غنی سازی بانک سوال ملی                     دریافت فایل

دستورالعمل نحوه ی ارزشیابی دوره های آموزش مساله محور                                     دریافت فایل

دستورالعمل برگزاری آزمون های الکترونیکی                                                       دریافت فایل

 

شیوه نامه اجرای آزمون ها با مشارکت آموزشگاه های آزاد و تشکل های مربوطه       دریافت فایل

دستورالعمل نحوه ی ارزشیابی استانداردهای ویژه افراد با نیازهای خاص                  دریافت فایل