ردیف نام استاندارد کد استاندارد
2 برنامه ریزامور تغذیه  512020670600001
3 آشپز 512020670050001
4 کیک ساز  751220670340001