ردیف نام استاندارد کد استاندارد( دریافت فایل)
1
نازک دوز زنانه
753120510010001
3
مانتو دوز
753120510050002
4
الگوساز و برشکار به روش حجمی
753220510020002
5
الگوساز و برشکار لباس شب وعروس
753220510070001
6
ضخیم دوز زنانه
753120510200001
  دوزنده لباس شب عروس

753120510300002