ستورالعمل جابجایی آزمون شوندگان در فرایند ارزشیابی                                   دریافت فایل

ابلاغ ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی(آزمون پروژه محور)                     دریافت فایل

ابلاغ ریاست محترم سازمان جناب آقای اوسط هاشمی در خصوص شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی در عرصه مهارت آموزی    دریافت فایل

پیوست 

ابلاغ ریاست محترم سازمان جناب آقای اوسط هاشمی در خصوص سنجش و ارزشیابی  در راستای شیوه نامه فاصله گذاری و اولویت جاماندگان، ظرفیت و ...      دریافت فایل

ابلاغ برنامه های اجرایی در فاز اول الگوی سنجش عملکردی آزمون پروژه محور          دریافت فایل

پروانه مهارت فنی برای کارگران ساختمانی                                                        دریافت فایل

دستورلعمل ها و ضوابط ابلاغی در خصوص ادواری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح       دریافت فایل

دستورالعمل نحوه ساماندهی آزمونهای ادواری                                                  دریافت فایل

جدول تطبیق کد استانداردهای شاخه کاردانش آموزش و پرورش                            دریافت فایل

جدول تطبیقی محتوی استانداردهای مهارت و آموزشی 4 آبان ماه                    دریافت فایل

دستورالعمل تمدید گواهینامه یا صدور المثنی                                                     دریافت فایل

دستورالعمل شرح وظایف کلیدی عوامل آزمونی استان ها                                           دریافت فایل

کلیات اصول اجرایی آزمون های کتبی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور             دریافت فایل

دستور العمل صدور تاییدیه اصالت گواهی نامه                                                     دریافت فایل

دستور العمل تشکیل قطب های اجرایی غنی سازی بانک سوال ملی                      دریافت فایل

دستورالعمل برگزاری آزمون های الکترونیکی                                                        دریافت فایل

شیوه نامه اجرای آزمون ها با مشارکت آموزشگاه های آزاد و تشکل های مربوطه         دریافت فایل

فرایندهای اجرایی آزمون کارآموزان سازمان آموزش و پرورش استثنایی                       دریافت فایل

دستورالعمل نحوه ی ارزشیابی استانداردهای ویژه افراد با نیازهای خاص                    دریافت فایل

دستورالعمل صدورگواهینامه مهارت و دریافت تعرفه                                              دریافت فایل      دریافت فایل  دریافت فایل2

دستورالعمل اتاق اصناف                                                                               دریافت فایل1    دریافت فایل2

 دستورالعمل آموزش و پرورش                                                                         دریافت فایل1    دریافت فایل2    

دستورالعمل تدوین پروژه 1400                                                                       دریافت فایل 1   دریافت فایل2

دستورالعمل خدمات آزمونی مشمولین                                                             دریافت فایل 1 دریافت فایل2

دستورلعمل آزمون نیروی مسلح                                                                      دریافت فایل 1               4       5

دسورالعمل جلوگیری از تغییر کاربری کارگاه سنجش                                              دریافت فایل1  دریافت فایل2

شیوه نامه تعیین صلاحیت آزمونگران                                                                 دریافت فایل1  دریافت فایل2

دستورالعمل 2 نفز آزمونگر پروزه عملی                                                               دریافت فایل

دستورالعمل آزمون ادواری                                                                              دریافت فایل

دستورالعمل امحا مستندات بایگانی                                                                 دریافت فایل

دستورالعمل اولویت شرکت در آزمون                                                                دریافت فایل

دستورالعمل تایید اطلاعات متقاضیان                                                               دریافت فایل

دستورالعمل تمدید وتعویض  گواهینامه                                                              دریافت فایل

دستورالعمل صدور آزمایشی گواهینامه در 7 روز کاری                                          دریافت فایل