جهت دریافت فیلم آموزشی نحوه تدوین پروژه عملی به آدرس مقابل هر قسمت مراجعه نمایید.

(با توجه به حجم فیلم ها امکان لینک مستقیم وجود ندارد )

 

ü       قسمت اول         .............. مقدمه                    portaltvto.com/dnld/azmoon/1.mp4          

ü       قسمت دوم         .............. تعاریف                   portaltvto.com/dnld/azmoon/2.mp4          

ü       قسمت سوم        .............. بودجه بندی           portaltvto.com/dnld/azmoon/3.mp4          

ü       قسمت چهارم     .............. نحوه دسترسی به استانداردهای آموزشی    portaltvto.com/dnld/azmoon/4.mp4          

ü       قسمت پنجم       .............. مشخصات استانداردهای آموزشی               portaltvto.com/dnld/azmoon/5.mp4          

ü       قسمت ششم       .............. مشخصات استانداردهای سند حرفه          portaltvto.com/dnld/azmoon/6.mp4          

ü       قسمت هفتم        .............. بررسی متون استاندارد آموزشی               portaltvto.com/dnld/azmoon/7.mp4          

ü       قسمت هشتم      ..............  بررسی جداول پروژه عملی (1)                 portaltvto.com/dnld/azmoon/8.mp4          

ü       قسمت نهم          ..............  بررسی جداول پروژه عملی (2)                 portaltvto.com/dnld/azmoon/9.mp4                 

ü       قسمت دهم         ..............  بررسی جداول پروژه عملی (5 و6)            portaltvto.com/dnld/azmoon/10.mp4          

ü        قسمت یازدهم     ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 8 و9و 10)               portaltvto.com/dnld/azmoon/11.mp4          

ü        قسمت دوازدهم   ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 12 و 13 و 14)        portaltvto.com/dnld/azmoon/12.mp4          

ü        قسمت سیزدهم    ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 11)

ü        قسمت چهاردهم    ..............  بررسی جداول پروژه عملی (جداول 16)